Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole 
 
 
  
  
Čestné vyhlásenie

Dole podpísaný/á

poskytujem súhlas na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča školy do zberu údajov pre účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam podľa §7a odseku 1 písmeno a) a odseku 2 až 6 zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi školy

Druh pobytu:


Identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa, žiaka alebo poslucháča (v prípade ak je osoba navštevujúca školu neplnoletá)

Druh pobytu:


Údaje o škole, ktorú dieťa, žiak alebo poslucháč navštevuje alebo bude navštevovať a ktorej dávam súhlas na započítanie do zberu údajov pre účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam :

Názov školy: Súkromná základná umelecká škola, Nová 525/2, Koš

Adresa školy: Nová 525/2, 972 41 Koš


Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole:

 1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
 2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „školský zákon”) výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ”) zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
 3. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
 4. Prvá časť prvého stupňa základného štúdia, druhá časť prvého stupňa základného štúdia, druhý stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých sa ukončujú záverečnou skúškou.
 5. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:
  a) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
  b) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 školského zákona,
  c) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.
 6. Dávam súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zverejňovania:
  a) informačných materiálov zo školských podujatí,

prihlasovanie na súťaže, zúčastňovanie sa verejného vyhodnocovania rôznorodých súťaží, t. j. zverejňovania výsledkov súťaží organizovaných školou a inými subjektmi (organizátormi) na facebooku školy, webovom sídle školy, u zriaďovateľa, MŠVVaŠ SR a iných verejných inštitúcií a to v rozsahu meno, priezvisko, umelecký odbor, študijné zameranie, ročník, názov školy, adresa, individuálne a spoločné fotografie a videá z týchto podujatí. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. V. EÚ L 119, 4. S. 2016) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som si vedomí svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas škole ako spracovateľovi so zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto elektronickej prihláške a to za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním a školskou dochádzkou žiaka. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a od 25.5.2018 zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v §19 až §30 zákona č.18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Kompletné informácie o ochrane osobných údajov

V prípade akýchkoľvek oktázok kontaktujte tel.: +421 094981 41 23, e-mail: stratenya@gmail.com