Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

PRIJÍMACIE KONANIE DO VÝTVARNÉHO ODBORU

Súkromnej základnej umeleckej školy, Nová 525/2, Koš

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023


  1. Miesto konania: Súkromná základná umelecká škola Koš (v budove Základnej školy s materskou školou Koš) na 3. poschodí trieda 6. A

    Termín: V dňoch školského vyučovania (streda - piatok) v čase od 13:30 hod. do 15:45 hod. od 20. mája 2022 do 15. septembra 2022.


  2. Miesto konania: Elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy Koš – Bakalárska 2, Prievidza (v budove Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi) na 2. poschodí číslo 207.

    Termín: V dňoch školského vyučovania (pondelok - utorok) v čase od 14:00 hod. do 18:30 hod. a (streda-piatok) v čase od 16:30 hod. do 18:30 hod. od 20. mája 2022 do 15. septembra 2022.

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletý žiak vyplní prihlášku v priebehu talentovej skúšky.

Prihlášku je možné podať aj vopred elektronicky na webovej stránke školy (prihlaska.sukromnazuskos.sk).

Účasť zákonného zástupcu dieťaťa na prijímacej skúške je nutná.

Posledný termín prijímania žiakov pre školský rok 2022/2023 je 15. september 2022.

Posúdiť predpoklady na štúdium na základnej umeleckej škole je však možné aj po uplynutí stanovených termínov prijímacej skúšky po dohode v dodatočnom termíne.

Zákonný zástupca dieťaťa uvedie v prihláške svoj e-mailový kontakt z dôvodu spätnej väzby.

Tešíme sa na každého nášho nového žiaka!

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM