Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

PRIJÍMACIE KONANIE DO VÝTVARNÉHO ODBORU

Súkromnej základnej umeleckej školy, Nová 525/2, Koš

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

  1. Súkromná základná umelecká škola Koš


    Miesto konania: (v budove Základnej školy s materskou školou Koš) na 3. poschodí trieda 8. A

    Termín: V dňoch školského vyučovania (streda - piatok) v čase od 13:30 hod. do 15:45 hod. od 5. júna 2024 do 15. septembra 2024.


  2. Elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy Koš –Bakalárska 2 Prievidza


    Miesto konania: (v budove Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi) na 2. poschodí číslo 207.

    Termín: V dňoch školského vyučovania (pondelok - utorok) v čase od 14:00 hod. do 18:30 hod. a (streda-piatok) v čase od 16:30 hod. do 18:30 hod. od 5. júna 2024 do 15. septembra 2024.


Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletý žiak vyplní prihlášku v priebehu talentovej skúšky.

Účasť zákonného zástupcu dieťaťa na prijímacej skúške je nutná.

Posledný termín prijímania žiakov pre školský rok 2024/2025 je 15. september 2024.

Posúdiť predpoklady na štúdium na základnej umeleckej škole je však možné aj po uplynutí stanovených termínov prijímacej skúšky po dohode v dodatočnom termíne.

Zákonný zástupca dieťaťa uvedie v prihláške svoj e-mailový kontakt z dôvodu spätnej väzby.

Tešíme sa na každého nášho nového žiaka!

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM